ID NAME PHONE LOCATION
YST 1006 – A04 SHERYLLAIDA BT LINGKON 011-55926196 KG LIKAS JLN KUROI MELANGI KK SABAH